-->

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Τροποποίηση διαδικασίας για την αδειοδότηση υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης νερού


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Άρτας ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι με την αριθ. οικ. 110424 υπουργική απόφαση, (ΦΕΚ 1190Β/11-4-2012), τροποποιείται η διαδικασία για την αδειοδότηση υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης νερού (υφιστάμενες γεωτρήσεις, πηγάδια και λοιπές υδροληψίες πριν την 20-12-2005).
Oι κυριότερες αλλαγές:
Ø  Άλλαξε το έντυπο της
αίτησης και απαιτείται και η υποβολή πρόσθετων στοιχείων (παράρτημα IV της απόφασης).
Ø  Η βεβαίωση παλαιότητας γεώτρησης μπορεί να γίνει και με υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου.
Ø  Για τις αρδευτικές γεωτρήσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση χημικής ανάλυσης νερού.
Ø  Δεν απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να αποτυπώσει σε χάρτη τις υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200μ.
Ø  Με την ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και η αδειοδότηση χρήσεων νερού που έγιναν μετά την 20-12-2005 και μέχρι την 16-6-2011 και στερούνται της απαιτούμενης άδειας.
Η προθεσμία για την κατάθεση της σχετικής αίτησης εξακολουθεί να είναι η 16-6-2012.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας μέσα στην εν λόγω προθεσμία η άδεια μπορεί να εκδοθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 3199/03 (Α΄ 280). Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 200 ευρώ για το πρώτο έτος και 500 ευρώ για το δεύτερο έτος.
Μετά τα 2 έτη η υδροληψία θεωρείται παράνομη.
Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η υπηρεσία μας έχει δημιουργήσει ενημερωτικό φυλλάδιο του τύπου «Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις» με κωδικοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης. Το φυλλάδιο αυτό και η απαιτούμενη αίτηση είναι διαθέσιμα τόσο στα γραφεία της υπηρεσίας μας όσο και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.peartas.gov.gr à Υπηρεσίες της Π.Ε Άρτας à Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: