-->

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Έργο αποχέτευσης στους οικισμούς Γραμμενίτσας και Βλαχέρνας


Ένα νέο έργο, προϋπολογισμού 4.920.207,67 ευρώ €, για το Δήμο Αρταίων. Η πράξη με τίτλο: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ Δ.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ" και Δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Άρτας εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 02 – “Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" με την  υπ’ αριθμ. 118466/12-4-2012 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι - ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΑ) με Κωδικό ΣΑ Ε0758 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ07580180.

Οι οικισμοί Γραμμενίτσα και Βλαχέρνα βρίσκονται παρά τον ποταμό Άραχθο και σε μικρή απόσταση από την πόλη της Άρτας.
Ο ποταμός Άραχθος, αποδέκτης (άμεσα ή έμμεσα) των λυμάτων των παραπάνω οικισμών, αποτελεί ευαίσθητο οικοσύστημα. Χρήζει βελτίωσης της ποιότητας των επιφανειακών του υδάτων, που κινδυνεύουν από εκτεταμένη ρύπανση και ευτροφικά φαινόμενα.
Αποτελεί δε τμήμα της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, που διαθέτει ειδικό καθεστώς προστασίας δυνάμει της ΚΥΑ 11989/21-03-2008.
Αναλυτικότερα, το εγκριθέν από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. έργο (πράξη), που στοχεύει στην προστασία του παραπάνω οικοσυστήματος, αφορά στην χρηματοδότηση:
1.       Της οριστικής μελέτης των απαιτούμενων έργων για την συλλογή των λυμάτων των οικισμών Γραμμενίτσα και Βλαχέρνα της Δημοτικής Ενότητας Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων και την μεταφορά τους προς επεξεργασία στην λειτουργούσα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Αρταίων.


2.       Της κατασκευής 19,315 χλμ περίπου δικτύου ακαθάρτων, εκ των οποίων 6,58 χλμ περίπου εξωτερικών αγωγών μεταφοράς (προς τελική επεξεργασία στην ΕΕΛ Άρτας) και 12,735 χλμ περίπου αγωγών για τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών Γραμμενίτσας και Βλαχέρνας. Απαιτείται, η λειτουργία 3 κύριων αντλιοστασίων για την παροχέτευση των ακαθάρτων κατά μήκος των εξωτερικών αγωγών μεταφοράς καθώς και 1 τοπικού αντλιοστασίου για την συλλογή και προώθηση των λυμάτων του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Γραμμενίτσας.
3.       Tων λοιπών εργασιών/ υπηρεσιών, που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου, όπως η επίβλεψη για πιθανές σωστικές αρχαιολογικές έρευνες, οι εργασίες σύνδεσης των αντλιοστασίων με τη Δ.Ε.Η και οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: