-->

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

300 θέσεις για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας από τον Δήμο Αρταίων


Από τον Δήμο Αρταίων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» ανακοινώνεται ότι προκηρύσσονται συνολικά 300 θέσεις εργασίας κοινωφελούς χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται από την αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «ICSD» στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Hπείρου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα
ως εξής:

Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
1
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ
2
2
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ
25
3
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ
1
4
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ΤΕ
1
5
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ ή ΤΕ
1
6
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕ
11
7
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΠΕ
3
8
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΕ ή ΔΕ
1
9
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ
2
10
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕ
16
11
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ
65
12
ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΕ
16
13
ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΥΕ
4
14
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ
6
15
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ή ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΕ
4
16
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ή ΤΕ
1
17
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΕ
4
18
ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
1
19
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕ
1
20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
2
21
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ
1
22
ΚΤΙΣΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ ΥΕ
2
23
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ  ΠΕ ή ΤΕ
1
24
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ
2
25
ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
1
26
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΕ
2
27
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟI ΠΕ
4
28
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
2
29
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΔΕ
9
30
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ
14
31
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ ή ΤΕ
8
32
ΟΠΕΡΑΤΕΡ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
1
33
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ
2
34
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
2
35
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΠΕ
2
36
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ
4
37
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ
31
38
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ή ΤΕ
1
39
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) ΔΕ
1
40
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΤΕ ή ΔΕ
1
41
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
1
42
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ
5
43
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΕ
2
44
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ
4
45
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ BRAILLE)
1
46
ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΕ
7
47
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ TE
2
48
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ή ΤΕ
3
49
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΔΕ
6
50
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ
7
51
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ
4

ΣΥΝΟΛΟ
300


Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης (ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄), καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Η προκήρυξη μαζί με τα παραρτήματα, βρίσκεται αναρτημένη :
·        στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
·        στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (www.ic-sd.eu),
·        στο δημαρχείο του Δήμου Αρταίων,
·        στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α) του Ο.Α.Ε.Δ του Δήμου Αρταίων,
·        στο ΚΕΠ του Δήμου Αρταίων,
·        στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και να την καταθέσουν στον ειδικό χώρο υποδοχής που βρίσκεται στην οδό Γώγου Μπακόλα 35, Τ.Κ. 47100, Άρτα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναπολέοντα Ζέρβα 98, Τ.Κ. 45332, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (για το Νομό Άρτας),  υπόψιν κου Θεοδώρου Ρούμελη (τηλ. επικοινωνίας: 26510 68532). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από  23/04/2012 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 2/5/2012 ημέρα Τετάρτη.

Η περίληψη της ανακοίνωσης πρόσληψης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στην Κατηγορία «Προκηρύξεις».


ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΟΧ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Κατάσταση ανέργου
Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)
20
Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία
25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας
15
Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010)
10
2. Οικογενειακή κατάσταση
Μονογονεϊκή Οικογένεια
15
Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι
8
Με προστατευόμενα Μέλη
5
(για κάθε προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα
από 0,00 € έως και 6.900,00 €
15
από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €
10
από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €
8
από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €
6
από 22.000,01 € και άνω
0
4. Κατάσταση υγείας
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%
6
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
8
5. Εντοπιότητα
Μόνιμος Κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα ή (προκειμένου για πρόγραμμα στην Περιφέρεια Αττικής) του περιφερειακού τομέα στον οποίο υλοποιείται
το πρόγραμμα
10


Δεν υπάρχουν σχόλια: