-->

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Κατατέθηκαν οι προτάσεις για επίλυση των προβλημάτων στον Αμβρακικό κόλπο από το Δήμο Νικολάου Σκουφά

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής μεταξύ της κ. Μαρίας Δαμανάκη και εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών αρχών της περιοχής του Αμβρακικού με θέμα: «Μέτρα προστασίας για τη βιωσιμότητα του Αμβρακικού Κόλπου.». Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά παρευρέθηκε εκεί και συζήτησε διεξοδικά με την Επίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας τα έντονα προβλήματα που παρατηρούνται και κατέθεσε προτάσεις με σκοπό την επίλυσή τους, οι οποίες και παρατίθενται παρακάτω.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η αλιευτική δραστηριότητα στον Δήμο Νικολάου Σκουφά και τα προβλήματά της

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά συστάθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» και αποτελεί συνένωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Αράχθου, Κομποτίου, Πέτα και της Κοινότητας Κομμένου.
Καταλαμβάνει μεγάλη έκταση στο νότιο τμήμα του ν. Άρτας που βρέχεται από τον Αμβρακικό κόλπο. Η αλιευτική δραστηριότητα είναι αναπτυγμένη εδώ και πολλά χρόνια στον κόλπο, αφού αυτός αποτελεί σημαντικό αλιευτικό κέντρο της χώρας, τόσο γιατί η υψηλή βιολογική παραγωγικότητα, τα μικρά βάθη και οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της μικρής παράκτιας αλιείας, όσο και γιατί οι λιμνοθάλασσες λειτουργούν σαν εκτατικά ιχθυοτροφεία.
Σήμερα η παραγωγή αλιευμάτων στην περιοχή προέρχεται από:
§   Θαλάσσια αλιεία με σκάφη.
§   Αλιεία εσωτερικών υδάτων (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες).
§   Υδατοκαλλιέργειες (γλυκών, υφάλμυρων και αλμυρών υδάτων).
Είναι αυτονόητο λοιπόν, ότι μεγάλο μέρος της οικονομίας στην περιοχή του Δήμου Νικ. Σκουφά στηρίζεται στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια, που διενεργούνται στα εκτεταμένα αλιευτικά πεδία του Αμβρακικού κόλπου.
Η διεξαγωγή της αλιείας γίνεται σε γενικές γραμμές εκτατικά και όχι ιδιαίτερα οργανωμένα ή με εμπορικά πλεονεκτήματα (π.χ. συσκευασία, τυποποίηση, σήμανση κ.λπ). Παρόλα αυτά, προσφέρει εισόδημα σε αρκετές οικογένειες του Δήμου και συνεισφέρει σημαντικά στη διαμόρφωση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) σε επίπεδο νομού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται δύο αλιευτικοί συνεταιρισμοί με αρκετά μέλη, που εκμεταλλεύονται εκτατικά τα φυσικά διβάρια των λιμνοθαλασσών Άγριλου και Κόφτρας – Παλιομπούκας, ενώ υπάρχουν και ελεύθεροι αλιείς οργανωμένοι σε συνεταιρισμούς.
Ευνόητο είναι ότι από τη μακροχρόνια άσκηση της δραστηριότητας, αλλά και των λοιπών δραστηριοτήτων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, της οικιστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων για ενεργειακούς σκοπούς, έχουν προκύψει ποικίλα προβλήματα  που συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Ø     Σοβαρά φαινόμενα ρύπανσης των λιμνοθαλασσών και της θάλασσας από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.
Ø     Διαταραχές στο υδρολογικό ισοζύγιο του κόλπου, από την κατασκευή και λειτουργία των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων της ΔΕΗ  στον ποταμό Άραχθο, που αποστερούν τις απαραίτητες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προς τον κόλπο.
Ø     Η έλλειψη οποιασδήποτε υποδομής αποχετευτικού δικτύου και λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού σε όλη την έκταση των παράκτιων οικισμών, με επακόλουθα φαινόμενα ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων που καταλήγουν στον κόλπο, από λύματα οικισμών.
Ø     Παντελής απουσία εγκαταστάσεων ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών.
Ø     Ανυπαρξία εγκαταστάσεων συλλογής και διακίνησης των αλιευμάτων.
Ø     Απαρχαιωμένες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις στα διβάρια.
Ø     Αισθητή μείωση των ποσοτήτων αλιευμάτων, τόσο στον ανοικτό κόλπο όσο και στις λιμνοθάλασσες.
Το αντίκτυπο των παραπάνω μακροχρόνιων προβλημάτων, είναι η αυξανόμενη μείωση του αριθμού των απασχολούμενων στην τοπική αλιεία, η διόγκωση των προβλημάτων με το πέρασμα του χρόνου και κατ’ επέκταση η δυσκολία επίλυσής τους, ο κίνδυνος συρρίκνωσης ενός σημαντικού τμήματος της τοπικής οικονομίας (που συμμετέχει κατά το 9% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του πρωτογενή τομέα του ν. Άρτας), η συνεχιζόμενη υποβάθμιση της ποιότητας των νερών της θάλασσας και των λιμνοθαλασσών και οι ολοένα εντεινόμενοι κίνδυνοι αδυναμίας διεξαγωγής  της αλιευτικής δραστηριότητας με εμπορικούς και ποιοτικούς όρους  στα πλαίσια μιας αειφόρου διαχείρισης.
Για την επίλυση των αναφερθέντων προβλημάτων, έχουν εντοπιστεί λύσεις τις οποίες συνοψίζουμε στα ακόλουθα:
ø     Καθαρισμός, εκβάθυνση και οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Αράχθου, από τις εκβολές του ως την τοπική κοινότητα Ακροποταμιάς, για την απομάκρυνση μπαζών, σκουπιδιών και φερτών υλικών, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος γλυκού νερού στον κόλπο και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των νερών.
ø     Βελτιώσεις των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων στα φυσικά διβάρια των λιμνοθαλασσών Άγριλου και Κόφτρας – Παλιομπούκας, των τάφρων διαχείμανσης και των στοιχειωδών υποδομών των αλιευτικών συνεταιρισμών.
ø     Απομάκρυνση των δεξαμενών πετρελαίου.
ø     Βελτιώσεις των υποδομών πρόσβασης στα φυσικά διβάρια.
ø     Εκσυγχρονισμός της υποτυπώδους υποδομής ελλιμενισμού σκαφών των ελεύθερων αλιέων στην περιοχή «Πλατανάκι» της λιμνοθάλασσας Κόφτρα – Παλιομπούκα.
ø     Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου ελλιμενισμού σκαφών στην περιοχή της Κόπραινας, όπου λειτουργεί και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου. Το αλιευτικό καταφύγιο αποτελεί χρόνιο αίτημα των αλιέων του τοπικού συνεταιρισμού της λιμνοθάλασσας του Άγριλου.
ø     Κατασκευή προστατευτικών αναχωμάτων ή εγκατάσταση αντλιοστασίων, για την αποτροπή εισόδου των νερών της θάλασσας προς την γεωργική περιοχή και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.
ø     Απεμπλοκή των διαδικασιών κατασκευής ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού σε όλη την παράκτια ζώνη των οικισμών του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
ø     Ενέργειες ανάπτυξης και στήριξης του οικολογικού θαλάσσιου τουρισμού καθώς και του αλιευτικού τουρισμού (ιχθυοτουρισμού), με προσαρμογή στα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά της αλιείας.
Εκτός των προαναφερθέντων προβλημάτων του Δήμου, είναι αναγκαίο να προωθηθεί η υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΑΣΑ», που αποτελεί  πρότυπο καινοτόμο σχέδιο ανάπτυξης του Αμβρακικού Κόλπου και δίνει οριστικές λύσεις στα χρόνια και σοβαρά προβλήματά του.
Παρακαλούμε από τη θέση σας να στηρίξετε τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, τις οποίες θεωρούμε ζωτικής σημασίας για την τόνωση και βελτίωση της αλιευτικής δραστηριότητας στην περιοχή μας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: